Stress och arbetsbelastning- Chefer
Amanda Mårtensson avatar
Skrivet av Amanda Mårtensson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Stress och arbetsbelastning - chefer

Vi har skapat en enkätmall för att mäta chefers välmående och arbetsbelastning för att hjälpa organisationer att följa dessa faktorer över tid. Enkäten tar hänsyn till olika stressfaktorer som arbetsbelastning, stöd, arbetstider, balans mellan arbete och fritid, kontroll och återhämtning. Detta ger en grund för att övervaka och förbättra chefernas välbefinnande.

Enkäten heter “Arbetsbelastning och stress hos chefer”

Om stress

Stress är inte alltid negativt. Faktum är att en viss grad av stress, trots vad många tror, kan vara fördelaktigt inom arbetslivet. Inte desto mindre ska man ignorera de hälsoproblem som stress också kan orsaka.

Psykisk ohälsa är bland de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar i Sverige idag, inte bara hos vanliga medarbetare, utan också bland chefer. En faktor som kan ha stor inverkan på den psykiska hälsan är gränsdragningen mellan arbete och fritid. Chefer har ett extra tungt ansvar och kan ofta bli eftersökta via telefon och mejl även på fritiden vilket kan påverka deras balans i arbetsliv och fritid. Pressen att alltid finnas tillgänglig och prestera är hög och utan rätt förutsättningar som chef får arbetet eller det psykiska välmåendet lida. Att ha en bra chef är en av de viktigaste faktorerna för att människor ska trivas på jobbet. Chefen spelar alltså en viktig roll och har ett stort ansvar för medarbetarnas hälsa och välmående, därför är det även viktigt att se över chefernas välmående.

Osund stress och överbelastning hos chefer kan ha allvarliga konsekvenser. Det påverkar arbetsprestationen genom att minska koncentrationsförmågan och kreativiteten, vilket leder till nedsatt produktivitet för hela arbetsgruppen eller till och med företaget. Arbetsrelationer kan även påverkas negativt när stressade chefer blir otåliga och tar ut sin stress på medarbetarna, vilket skapar en ogynnsam arbetskultur och minskar arbetsglädjen. Dessutom ökar risken för högre personalomsättning och svårigheter vid rekrytering av kompetent ledarskap på grund av utbrändhet hos chefer. Utöver det självklara att man vill ha chefer som mår bra och inte bränner ut sig, kan alltså stress och arbetsbelastning hos chefer påverka större delar än på individnivå.

Förslag:

  • Planera in ett tillfälle/ år då ni skickar ut enkäten Stress och arbetsbelastning - chefer. I samband med detta planerar in även tillfällen där cheferna får samlas och diskutera resultatet av enkäten.

  • Ta hjälp av cheferna för att förbättra arbetsmiljön, låt dem få påverka och komma fram till lösningar och förbättringsinsatser som behöver göras. Planera in återkommande möten för att följa upp detta arbete.

  • Kom ihåg att det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är god för alla sina medarbetare. Mår cheferna bra så skapas bättre förutsättningar för att övriga ska må bra!

Följ länken för att komma till formulärsidan och enkäten Arbetsbelastning och stress hos chefer

Fick du svar på din fråga?