Krav- kontroll- stöd- modellen (KKC)
Amanda Mårtensson avatar
Skrivet av Amanda Mårtensson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vi har tagit fram en undersökning som baseras på Krav-Kontroll-Stöd (KKC) som är en modell utvecklad av av Robert A Karasek och Töres Theorell för att förstå sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa.

Modellen bygger på tre huvudfaktorer: krav, kontroll och socialt stöd.

  1. Krav: Krav hänvisar till den mängd och typ av arbetsuppgifter och förväntningar som en individ möter i sitt arbete. Höga krav kan vara relaterade till hög arbetsbelastning, tidspress, eller komplexitet i arbetsuppgifterna.

  2. Kontroll: Kontroll refererar till graden av autonomi och beslutsfattande som en individ har över sitt arbete. Högre kontroll innebär att man har befogenhet att fatta beslut, organisera arbetsuppgifter och använda sina färdigheter och kunskaper på ett meningsfullt sätt.

  3. Socialt stöd: Socialt stöd handlar om den emotionella, instrumentella och informativa supporten som en individ får från sina kollegor, chefer och organisationen som helhet. Det inkluderar stöd i form av feedback, erkännande, och möjlighet att få hjälp och råd när det behövs.

KKC-modellen hävdar att ohälsa och stress i arbetslivet kan uppstå när det finns en obalans mellan krav och resurser. Om en individ utsätts för höga krav utan att ha tillräcklig kontroll över arbetsuppgifterna eller tillräckligt socialt stöd, kan det leda till negativa konsekvenser för hälsan. Denna obalans kan resultera i exempelvis stressrelaterade sjukdomar, utbrändhet eller andra fysiska och psykiska problem.

Därför är enligt KKC-modellen en optimal arbetsmiljö en där kraven är hanterbara och balanseras med tillräcklig kontroll och socialt stöd. Detta kan bidra till att främja hälsa, välbefinnande och produktivitet på arbetsplatsen.

Det är viktigt att notera att KKC-modellen är en teoretisk modell och det finns även andra faktorer som kan påverka arbetsmiljön och hälsan hos anställda. Det är dock en användbar modell för att analysera och förstå sambandet mellan arbetsvillkor och hälsa i många arbetsrelaterade sammanhang.l.

De frågor vi ställer i vår undersökning är:

Nyckeltal: Krav

Jag har den kunskap jag behöver för att utföra mitt arbete

Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min normala arbetstid

Jag har en arbetsmängd som känns acceptabel.

Jag tycker att andras krav på mig är acceptabla (exempelvis arbetskamrater, chefer, klienter)

Nyckeltal: Kontroll

Jag vet vilka mål organisationen har och hur min roll bidrar till att vi ska nå dem.

Jag vet vad min ledare förväntar sig av mig.

Jag kan påverka hur jag ska utföra mitt arbete.

Jag känner att jag har kontroll över det arbete jag har ansvar för.

Nyckeltal: Stöd

Jag får feedback av kollegor/ chef på det arbete jag utför

Jag upplever att min närmaste chef avsätter tid för att hjälpa mig när jag behöver det.

Jag har möjlighet att påverka beslut som vi tar i vårt team.

Jag känner mig som en viktig del av teamet.

Fick du svar på din fråga?