Lönekartläggning/ Löneöversyn
Amanda Mårtensson avatar
Skrivet av Amanda Mårtensson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Mitt ansvar som arbetsgivare:

Som arbetsgivare har du ett viktigt ansvar att säkerställa jämställda löner på din arbetsplats. Varje år är det nödvändigt att genomföra en lönekartläggning med den primära målsättningen att med lönekartläggningen identifiera eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män och bedöma om dessa skillnader har koppling till kön inom er verksamhet. Detta görs genom en granskning av lönesystemet och genomgång av arbetstagarnas löner.

Processen för lönekartläggning består av två steg:

Steg 1: Kartläggning och analys av löner och andra anställningsvillkor utifrån kön. Detta innebär att granska regler och kriterier för lönesättning för att säkerställa att de är könsneutrala och tillämpas på samma sätt för kvinnor och män.

Steg 2: Identifiera vilka anställda som utför lika eller likvärdiga arbetsuppgifter. Alla anställda, oavsett anställningsform, bör inkluderas i kartläggningen. Bedömningen görs genom att ta hänsyn till krav på kompetens, ansvar och ansträngning för att bedöma arbetsnivån. Det är viktigt att vara konsekvent och fokusera på arbetets krav, inte individuell prestation.

Nästa steg att titta närmare på arbeten som är kvinnodominerade:

För att upptäcka och åtgärda löneskillnader är det även viktigt att granska arbeten som är kvinnodominerade, det vill säga när över 60% av de anställda är kvinnor. Jämför löneläget för dessa arbeten med grupper som utför likvärdigt arbete men ändå har högre lönenivåer.

Vad gör jag om jag ser löneskillnader mellan kvinnor och män som utför samma arbete?

Om du upptäcker löneskillnader mellan kvinnor och män som utför samma arbete är det viktigt att analysera och förklara orsakerna bakom dessa skillnader.

Dokumentera lönekartläggningen

Om ditt företag har minst 10 medarbetare bör du dokumentera lönekartläggningen och redovisa analyser och åtgärder för att jämna ut löneskillnader. Det är också viktigt att visa hur du har samverkat med dina anställda under lönekartläggningen.

Genom att arbeta systematiskt med lönekartläggning ökar du jämställdheten på arbetsplatsen och säkerställer att lönerna är rättvisa och jämlika för alla anställda.

Dokumentationen ska innehålla en:

  • redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts

  • redovisning av resultatet av kartläggningen och analysen

  • redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver genomföras för att åtgärda löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön

  • beräkning av kostnader och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.

Kom ihåg:

Arbetsgivare har en skyldighet att kontinuerligt arbeta aktivt för att förebygga diskriminering och säkerställa lika lön. Lönekartläggning är ett viktigt verktyg för att uppnå detta mål. Genom att analysera lönestrukturen och jämföra lönerna för anställda med liknande arbetsuppgifter och kvalifikationer kan arbetsgivaren identifiera eventuella ojämlikheter och vidta åtgärder för att korrigera dem.

Det är också värt att notera att för företag med kollektivavtal kan det finnas ytterligare krav och riktlinjer om lönekartläggning som fastställs i avtalet.

Du kan läsa mer på:

Fick du svar på din fråga?