Ny pensionsålder 2023

Att tänka på vid pensionavgång och offboarding av medarbetare

Amanda Mårtensson avatar
Skrivet av Amanda Mårtensson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Regelverkets förändring från 1 januari 2023.

Det har sedan 1 januari 2020 skett en höjning av åldersgränsen för pension från 67 till 68 år och från januari 2023 sker nästa höjning från 68 till 69 år.

Förändringen innebär att du som arbetstagare har rätt att säga upp arbetstagaren med en månads uppsägningstid och kan göra detta utan att ha saklig grund. Du avslutar inte en anställning genom ett skriftligt besked vid uppnådd pensionsålder som du tidigare gjort.

Möjligheten att avsluta en tillsvidareanställning, "fönstret", är inte längre begränsat till just den tidpunkten då arbetstagaren uppnår den angivna åldern. I stället gäller bestämmelserna från och med det att arbetstagaren uppnår denna ålder.

Du som arbetsgivare ska informera din medarbetare och varsla eventuellt fackförbund innan du lämnar ditt besked om uppsägning. Arbetstagaren och facket har rätt till överläggning om ditt beslut.

Detta gäller vid uppsägning av medarbetare som fyllt 69 år:

 • 1 månads uppsägningstid.

 • Uppsägning kan ske utan saklig grund.

 • Du ska underrätta din medarbetare och varsla eventuellt fackförbund innan du lämnar besked om uppsägning.

 • Arbetstagaren kan säga upp sig som vanligt enligt avtal.

Förändringarna i LAS gällande medarbetare som uppnått pensionsålder:

 • Du som arbetsgivare behöver inte ange grunden för uppsägningen, inte heller lämna information om ogiltigförklaring eller skadestånd med anledning av uppsägningen eller om företrädesrätt till återanställning som det såg ut tidigare.

 • Även vid ett avskedande av en arbetstagare som har fyllt 69 år ska arbetsgivarens besked om avskedande inte behöva innehålla information om ogiltigförklaring av avskedande

 • Arbetstagaren kan inte heller med stöd av LAS få en uppsägning eller ett avskedande ogiltigförklarat.

 • Du som arbetsgivare är inte skyldig att förhandla enligt medbestämmandelagen.

 • Du ska underrätta arbetstagaren och, om arbetstagaren är fackligt ansluten, varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör. Arbetstagaren och arbetstagarorganisationen har därefter möjlighet att begära överläggning om uppsägningen.

 • Arbetstagare som nått pensionsålder har inte företrädesrätt i turordningshänseende, till återanställning eller till en anställning med högre sysselsättningsgrad.

 • För en arbetstagare som har fyllt 69 år övergår inte en särskild visstidsanställning eller ett vikariat till en tillsvidareanställning.

De förändringar som beslutats att börja gälla från månadsskiftet januari 2023 finns samlade i 32 a samt 33-33 d §§ LAS

Tidigare regelverk gällande pensionsålder t.o.m. 31 december 2022

Enligt nuvarande regelverk kan en arbetsgivare, i samband med att en arbetstagare uppnår 68 år, lämna besked om att en arbetstagares tillsvidareanställning kommer att avslutas. Ett sådant besked ska vara skriftligt och lämnas till arbetstagaren minst en månad i förväg. Det är endast vid just denna tidpunkt som bestämmelserna om saklig grund enligt 7 § LAS inte gäller samt att uppsägning inte krävs för att anställningen ska upphöra. Om arbetsgivaren inte lämnar ett sådant besked fortsätter anställningen. Vill arbetsgivaren senare avbryta anställningen gäller kravet på saklig grund och ett sedvanligt uppsägningsförfarande ska tillämpas.

Referenser:

Offboarding vid pensionsavgång

Närmaste chef bör samtala med din medarbetare vid medarbetarsamtal hur hen känner inför sin stundande pension. När planerar medarbetaren att ta ut sin pension?

Vid en uppsägning bör närmaste chef lägga upp en planering för den sista anställningstiden.

 • Finns det behov av ersättare/ rekrytering

 • Vilken kunskap och kontakter ska överlämnas till ny medarbetare och hur ska detta göras

 • Informera personalen

 • Boka avslutande samtal

 • Planera och boka avtackning (Tårta, present, gemensam lunch/ fika med teamet, några väl valda ord)

Avslutssamtal

Ett avslutande samtal är en viktig del i avgångsprocessen när en medarbetare ska avsluta sin anställning. Det är ett tillfälle för organisationen avslut för båda parter och samtidigt lära sig av medarbetarens erfarenheter av anställningstiden.

Avslutssamtal ger medarbetaren en möjlighet att ta upp och berätta om sina tankar och synpunkter. Ett bra avslutssamtal bidrar till att ge medarbetaren en känsla av att hans eller hennes tid och erfarenhet har haft betydelse för verksamheten.

För arbetsplatsen och arbetsgivaren är det ett viktigt lärotillfälle som ger möjlighet till att få feedback på vad som har varit bra, men också att identifiera utvecklingsområden inom verksamheten.

Närmaste chef som ska ta initiativ till att hålla ett avslutssamtal när en medarbetare avslutar sin anställning.

När ett avslutssamtal hålls på ett strukturerat sätt med förberedda frågor säkerställs det att relevanta ämnen tas upp vi samtalstillfället och att informationen som framkommer dokumenteras. Därför bör mötes bokas och dokumenteras i Evity.

För att öka kvalitén och nyttan av att hålla avslutssamtal är det också viktigt att det finns rutiner för hur man arbetar med att ta tillvara på dessa erfarenheter och synpunkter. Hur ska lärdomar tas vidare? Vem/ vilka ansvarar för att eventuella åtgärder faktiskt planeras in och genomförs?

Några råd vid avslutssamtal:

 • Var tydlig med syftet

  • Detta är ett tillfälle för organisationen att lära sig av medarbetarens erfarenheter och att informationen som kommer fram kommer att hanteras professionellt.

  • När du som chef tydliggör syftet för samtalet kan det underlätta för medarbetaren att ärligt beskriva sina upplevelser

 • Ge medarbetaren möjlighet att förbereda sig

  • Skicka ut ett formulär med frågor inför ert avslutssamtal. Det ger medarbetaren en möjlighet att fundera kring dessa ämnen och vara mer förberedd inför samtalet.

 • Se till att avsätta gott om tid

  • Det är viktigt att det finns tillräckligt med tid för samtalet så att alla frågor hinner beröras. Så att medarbetaren får möjlighet att tala till punkt för att inte riskera att samtalet behöver avbrytas.

 • Ställ öppna frågor

  • Genom att ställa öppna frågor skapar du utrymme för medarbetaren att utforma svaren mer fritt och utifrån sina upplevelser och erfarenheter.

 • Tänk över valet av plats för samtalet

  • Det kan vara bra att utföra samtalet på en neutral plats. Målet är att skapa en trygg miljö att prata öppet i. Det är också viktigt att det äe en plats där samtalet inte riskerar att bli avbrutet.

Fick du svar på din fråga?