Rehabilitering
Tommy Eriksson avatar
Skrivet av Tommy Eriksson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Rehabilitering är obligatoriskt i Sverige enligt arbetsmiljölagen. Vi har utformat en rehabiliteringsmall som ger dig struktur i processen och är lätt att använda.

När ska du starta en rehabilitering:

 • Återkommande kortvarig frånvaro

 • Sjukskriven i mer än 60 dagar

 • Den anställdes egen begäran

 • På arbetsgivarens begäran

Vår rehabiliteringsprocess (möten):

 • Omtankessamtal

 • Handlingsplan

 • Rehabiliteringsmöte

 • Uppföljning


Omtankessamtal

Syftet med samtalet är så tidigt som möjligt förhindra att eventuella konflikter, ohälsa eller otrivsel leder till sjukdom eller sjukskrivning.

 • Ta tidig kontakt.

 • Förbered samtalet noga.

 • Identifiera eventuella direkta risker.

 • Dokumentera samtalet med en handlingsplan som beskrivs nedan och med formuläret som ingår i mallen.

 • Vid behov kan det behövas ytterligare insatser, genomför rehabiliteringsmöte.

Handlingsplan

Planen är främst ett stöd för rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och bör underlätta en tidig återgång till arbetet för den anställde. Planen ska, i den mån det är möjligt, upprättas i samråd med den anställde. Den anställde har en skyldighet att aktivt delta i sin rehabilitering

En plan måste skapas om den anställde är sjukskriven mer än 60 dagar. Planen ska vara klar senast den 30: e sjukdagen.

Gör ett antagande baserat på den anställdes läkarintyg när han eller hon kan återgå till arbetet. Om detta inte är möjligt kan du och din anställd tillsammans göra ett antagande om när återgång till arbete är rimligt.

Situationer när du inte behöver en rehabiliteringsplan:

 • Om den anställde kan komma tillbaka till jobbet inom 60 dagar.

 • Om den anställde kan komma tillbaka till jobbet utan några ansträngningar eller hjälp men efter mer än 60 dagar. (Detta bör dokumenteras i anteckningarna under samtalet.)

 • Om medarbetaren inte alls kan komma tillbaka till jobbet även med ansträngning och hjälp. (Detta bör dokumenteras i anteckningarna under samtalet.)

 • Om arbetstagarens hälsotillstånd för närvarande innebär att han eller hon inte kan delta i planeringen, måste planen vänta tills hälsotillståndet har förbättrats. (Detta bör dokumenteras i anteckningarna under samtalet.)

Dokumentera alltid i mötesanteckningarna i Evity varför du inte går vidare med att skapa planen.

Rehabiliteringsmöte

Vid behov av extern kompetens eller hjälp för att den anställde ska kunna återgå till arbete planerar ni in rehabiliteringsmöten. Dokumentera dessa möten och skapa åtgärdsplaner för medarbetaren. Vilken aktör eller kompetens som det finns ett behov av ska dokumenteras i formuläret.

Uppföljning

Under varje möte ska ett uppföljningsmöte bokas för att följa upp åtgärder. Detta ska ske tills det att den anställde kan återgå till arbete. Eller att alla åtgärder som går att göra är gjorda.


Formulär att fylla i under mötet med omtankessamtal och handlingsplan

Detta formulär fyller du som chef och medarbetare i tillsammans.

 1. Uppgifter

  1. Namn på den anställde

  2. Personnummer

  3. Telefonnummer

  4. E-postadress

  5. Chefens namn

  6. Telefonnummer

  7. E-postadress

 2. Kommer den anställde kunna komma tillbaka till jobbet inom 60 dagar?

  1. Ja (svara sedan bara på fråga 3)

  2. Nej (fortsätt till fråga nummer 4)

 3. Vilket av dessa uttalanden gäller för den anställde?

  1. Oavsett sjukfrånvaron kan arbetstagaren återgå till heltidsarbete utan några särskilda åtgärder. Om det senare visar sig att det blir relevant med åtgärder måste du ta fram en plan.

  2. Det är uppenbart att den anställde inte kommer att kunna återgå till arbetet, oavsett åtgärder. Om du är tveksam, eller om den anställdes hälsotillstånd förbättras, ska du ta fram en plan.

  3. Medarbetarens hälsotillstånd innebär att en plan inte kan upprättas för tillfället. Planen måste därför vänta tills den anställdes hälsotillstånd har förbättrats.

  4. Lägg till en kort beskrivning varför detta uttalande är tillämpligt på den anställde.

 4. Beskrivning av ordinarie arbete och arbetsuppgifter

  1. Textsvar

 5. Bedöm vilka åtgärder som kan ingå i planen utifrån arbetstagarens behov och verksamhetens förutsättningar. Kryssa Nej för de åtgärder som inte är aktuella och skriv en kortfattad motivering. Kryssa Ja för de åtgärder som är aktuella och fyll i en utförligare motivering i fråga 6.

  JA/NEJ på varje fråga och ett textblock med motivation att svara om ja.

  1. Arbetsplatsbesök

  2. Handledning

  3. Resor till och från arbetet

  4. Successiv upptrappning av arbetstiden via deltidssjukskrivning

  5. Anpassning av arbetsplatsen

  6. Anpassning av arbetstiden

  7. Anpassning av arbetsuppgifter

  8. Arbetshjälpmedel

  9. Annat arbete

  10. Utbildning eller upplärning

  11. Övrigt

 6. Lägg till uppgifter och åtgärder som kommer att vidtas med hjälp av funktionen för uppgifter i Evity. Utvärdera uppgifter när de är utförda i rehabiliteringsanteckningarna.

 7. Behov av kontakt eller samverkan med andra aktörer?

  1. Namn på aktör

  2. Anledning till samarbete

  3. Tidpunkt för samarbete

  4. Datum för uppföljning

  5. Ansvarig

  6. Utvärdering

 8. Övriga upplysningar

  1. Textsvar

Fick du svar på din fråga?