Uppföljning av undersökningar och statistik

Beskrivning av hur du kan följa upp och se formulärssvaren och statistiken.

Tommy Eriksson avatar
Skrivet av Tommy Eriksson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Du finner all information som hör formulär, medarbetarundersökningar, index och mätning till under fliken "Undersökningar". Det finns fem flikar, vilka vi går igenom nedan.

Statistik

Här visas en sammanställning över information främst från medarbetarnas personkort. Den information som ges en översikt över är:

 • Företagets tillväxt
  Här ser du hur data på antalet medarbetare i er organisation förändrats över tid. Ni kan alltså se en tillväxt eller minskning av medarbetare. Genom att dra muspekaren över tidslinjens olika punkter ser ni antalet personer som fanns i er organisation under en specifik månad.

 • Genomsnittlig månadslön per grupp
  Här visas genomsnittliga månadslönen för en person i olika team. Du kan välja valuta i fönstrets övre högra hörn.

 • Genomsnittlig anställningstid per grupp
  Här visas genomsnittliga längden på anställningen för en anställd i olika team.

 • Mångfald mellan könen
  Denna statistik visar organisationens fördelning på kön i procent.

 • Employee Net Promoter Score (eNPS)
  Detta är ett index över hur nöjda medarbetarna är med arbetsgivaren. Indexet ges mellan -100 och 100, där så högt tal som möjligt är eftersträvansvärt. Vi kommer att förklara detta index mer ingående längre ned. Om du vill komma direkt dit, tryck här.


Nyckeltal - KPI

Här ser du statistiken från de formulär med tags. Som syns på bilden nedan finns formulären redan inlagda automatiskt, eftersom vi valt att klicka på "lägg automatiskt till formulär i nyckeltal" när vi skapade formuläret.

Nu visas nyckeltalen för alla formulär som vi valt att direkt lägga till i nyckeltal. Vill man bara kolla på ett enskilt kan man enkelt ta bort de man inte vill se genom att klicka på krysset till höger om formulärsnamnet. Om du klickar på "Välj formulär" kan du välja att lägga till formulär till statistiken (igen).

I listan till vänster finns även fyra andra filter-funktioner som kan vara effektiva att använda för att få ut så precis information som möjligt.

 • Välj taggar: Du kan välja att bara titta på en eller några specifika tags.

 • Välj plats: Om man har fler en ett kontor och inte vill se samtliga kan man specificera vilket/vilka kontor man vill se statistiken från.

 • Välj team: Du kan kolla på hur nyckeltalen presterar i ett visst team, eller ifall du vill kolla i några specifika team samtidigt.

 • Datumintervall: Här väljer du hur stor omfattningen i tid ska vara för de tags du kollar på. Alltså, du kan ordna ifall du vill se tags ända från 2 år tillbaka och till idag, eller ifall du bara vill kolla senaste månaden.

Genom att dra med datormusen över tidslinjens olika punkter kan du se mer exakt statistik för de olika månaderna.


Formulärsvar

Här ser du alla svar från utskickade formulär. Välj en av formulären i listan till vänster.

Då ser sidan ut som nedan. Först och främst kan du välja vilken eller vilka månader du vill kolla svar på. Det gör du enkelt genom att bocka i rutan bredvid månadens namn i listan.

Du kan även välja att kolla statistik från ett eller några specifika team under "Välj team".

Om vi istället går till fliken "Individuell" kan man kolla svar från enskilda anställda. Det gör du enkelt genom att trycka på önskad anställd.


Employee Net Promoter Score (eNPS)

Employee Net Promoter Score (eNPS) är ett nyckeltal som mäter lojalitet hos de anställda. Frågan som ställs till de anställda är en skalfråga från 0-10 där frågan lyder enligt följande: Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?

Utifrån denna fråga får arbetsgivare ut hur villig en anställd är att rekommendera arbetsplatsen till andra personer, vilket blir ett tungt nyckeltal som väger in samtliga viktiga delar av vad en anställd tycker är viktigt på sin arbetsplats.

Svaren på denna enkät delas in i tre olika kategorier; Detractors, Passives och Promoters.

 • De anställda som på skalan svarat mellan 0-6 kallas Detractors och är anställda som är väldigt missnöjda med organisationen och som högst troligt sprider negativ word-of-mouth.

 • De anställda som svarat 7-8 kallas för Passives och är varken eller när det kommer till engagemang och känslomässig involvering i organisationen.

 • De anställda som svarat 9-10 kallas för Promoters och är väldigt lojala och nöjda anställda som sprider positiv word-of-mouth.

Utifrån dessa kategorier räknas eNPS ut. Nyckeltalet blir ett tal mellan -100 och 100, där ett så högt tal som möjligt är eftersträvansvärt. Formeln för eNPS är antalet promoters minus antalet detractors delat på det totala antalet respondenter gånger 100.

eNPS är ett väldigt effektivt verktyg för arbetsgivare att veta när det finns missnöje bland medarbetarna och när förbättringar måste ske. Med andra analyser inom HR, såsom medarbetarundersökningar och pulsundersökningar, kan arbetsgivare ta reda på varför de anställda ger den feedback som ges och på så sätt alltid kunna se till att vara så attraktiv på arbetsmarknaden som möjligt. Nöjda anställda ger ett bättre arbete, och ett bättre arbete ger mer nöjda kunder. Winwin!

Du kan börja mäta eNPS genom att skapa ett formulär eller lägga in frågan i ett befintligt formulär genom att dra "eNPS" från frågealternativen.

Du kan kan filtrera om du vill kolla eNPS i ett eller några specifika team, på ett eller några specifika platser (kontor) samt ändra omfattningen på hur långt bak tidslinjen visar.

Som visat tidigare, dra muspekaren längs tidslinjens olika punkter för att se eNPS en specifik månad. Klicka "Lägg till" för att uppdatera sidan och dess information.


Vår mall för medarbetarundersökningar

Våra undersökningar utgår från neuroledarskap, det vill säga människans biologiska reaktioner för belöning eller hot i olika situationer. Undersökningarna är indelade i sex kategorier med sex frågor i varje kategori.

 • Motivation

 • Riktning

 • Inflytande

 • Relationer

 • Jämlikhet

 • Säkerhet

Svaren från undersökningen kan användas för att arbeta med dina anställdas motivation, förändring och utveckling på ett effektivt och humant sätt.

Genom att utgå från undersökningar på en aggregerad nivå kan du se trender i din organisation och göra prioriteringar och aktiviteter baserat på dina medarbetares upplevelser inom dessa områden.

Fick du svar på din fråga?