Visselblåsarpolicy

En policy för visselblåsning. / A policy for Whistleblow

Amanda Mårtensson avatar
Skrivet av Amanda Mårtensson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Så fungerar den nya visselblåsarlagen

Från och med 17 december 2023 gäller kravet på en intern visselblåsarfunktion även för privata arbetsgivare med minst 50 anställda.

Enligt tidigare bestämmelse sedan den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha en intern visselblåsarfunktion.

Visselblåsarpolicy

En visselblåsare är en person med anknytning till vår arbetsplats som slår larm om missförhållanden som man uppfattar vara av ett större allmänt intresse.

Du som larmar om missförhållanden på jobbet ska skyddas mot repressalier. Utöver anställda kan även volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare slå larm.

Du kan rapportera om uppenbara lagbrott, händelser som är risk för miljön eller individers säkerhet, uppförande som inte är i linje med våra etiska policys eller andra händelser som kan påverka företagets ekonomi eller skatteredovisning.

Något som inte ska larmas om i vår visselblåsarfunktion är personliga ärenden som exempel rör trivsel på arbetsplatsen eller arbetsrättsliga ärenden.

Visselblåsarfunktionen hittar du i vårt HR verktyg Evity eller via länk på vår hemsida och där kan du anonymt larma om missförhållanden på jobbet. https://app.evity.hr/

Processen för en visselblåsning ser ut som följande:

 1. Du väljer ärendemottagare och beskriver ditt ärende. Vill du inte vara anonym får du ange ditt namn i beskrivningen.

 2. En notifikation skickas till ärendemottagaren att det finns en rapport att ta del av.

 3. En (anonym) dialog kan då startas mellan visselblåsare och ärendemottagare.

 4. Notifikationer skickas till ärendemottagare och Visselblåsare när något hänt i ärendet- eller om det finns något att agera på, med en länk till rapporten.

 5. Ärendemottagare får två val.

  • Avvisa rapporten (ex. om något har rapporterats som inte hör till visselblåsning)

  • Att lösa/ avsluta ärendet. Då sammanställs meddelanden och ev. bifogade filer/ dokument och sparas i Evity som max 2 år.

Du har rätt att få en bekräftelse av rapportmottagaren att din rapport är mottagen inom sju dagar och uppföljning och återkoppling inom tre månader.

Utöver den valda rapportmottagaren kan ev. (namn) komma att ta del av rapporten.

(ange vem som kan komma att ta del av informationen).

English

This is how the new whistleblower law works:

Starting from December 17, 2023, the requirement for an internal whistleblower function also applies to private employers with at least 50 employees.

Under the previous regulation since July 17, 2022, public employers with at least 50 employees and private employers with at least 250 employees were required to have an internal whistleblower function.

Whistleblower Policy

A whistleblower is a person associated with our workplace who reports misconduct that they perceive to be of significant public interest.

You, as the whistleblower reporting misconduct at work, should be protected from retaliation. In addition to employees, volunteers, interns, consultants, and shareholders can also blow the whistle.

You can report clear violations of the law, events that pose a risk to the environment or individuals' safety, behavior that is not in line with our ethical policies, or other events that could impact the company's finances or tax reporting.

Personal matters related to workplace well-being or labor disputes should not be reported through our whistleblower function.

You can find the whistleblower function in our HR tool Evity or through a link on our website, where you can report misconduct at work anonymously. [Insert link: https://app.evity.hr/]

The process for whistleblowing is as follows:

 1. You select the recipient of the report and describe your case. If you choose not to remain anonymous, you can provide your name in the description.

 2. A notification is sent to the recipient that there is a report to review.

 3. An (anonymous) dialogue can then be initiated between the whistleblower and the recipient.

 4. Notifications are sent to the recipient and the whistleblower when there is any activity in the case or if there is something to act upon, with a link to the report.

 5. The recipient has two options:

  • Reject the report (e.g., if something unrelated to whistleblowing has been reported).

  • Resolve/close the case. In this case, messages and any attached files/documents are compiled and stored in Evity for a maximum of 2 years.

You have the right to receive confirmation from the recipient within seven days that your report has been received and follow-up and feedback within three months.

In addition to the selected recipient, [insert names] may also have access to the report. [Specify who may have access to the information.]

Fick du svar på din fråga?