Lönekartläggning

Enkla riktlinjer för en lönekartläggning.

Tommy Eriksson avatar
Skrivet av Tommy Eriksson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Alla företag har en skyldighet att göra en lönekartläggning varje år för att arbeta systematiskt med att minska löneskillnader mellan könen för lika arbete. Har man fler än 10 anställda är företaget skyldigt att dokumentera sin kartläggning.

Enligt diskrimineringsombudsmannen (DO) ska varje företag dokumentera följande:

 • redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts.

 • redovisning av resultatet av kartläggningen och analysen.

 • redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver genomföras för att åtgärda löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön.

 • beräkning av kostnader och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.

Förslag för att genomföra en lönekartläggning:

 • Ta fram lista med alla anställdas löner och roller.

 • Segmentera listan efter roller som bedöms lika. Exempelvis juniora säljare för sig och seniora säljare för sig (ni bestämmer definitionen, ex 5 års arbetserfarenhet för att vara senior säljare).

 • Jämför om det finns löneskillnaden mellan könen i varje segment.

 • Gör en lista med personer som har för låg lön i jämförelse med det andra könet i samma segment.

 • Jämför även segment som anses kvinnliga och manliga. Är det löneskillnader mellan dessa där ett segment med högre ansvar får mindre i lön bör även detta tas med i analys och åtgärdsplan.

 • Skapa en åtgärdsplan för hur ni kan jämna ut löneskillnader under högst 3 år för dessa personer.

 • Om ni har fackliga representanter boka in ett informationsmöte med dem när ni gjort sammanställning och analys.

Fick du svar på din fråga?